جلسه ی ۹

ffmpeg

این جلسه آخرین جلسه ی لاگ در سال 1393 بود که با حضور یازده نفر از اعضای لاگ تشکیل شد. همچنین پروانه زحمت کشیده بود و سفره ی هفت سین زیبایی آماده کرده بود.

در ابتدای جلسه آقای فیروزی درباره ی FFmpeg توضیحات جالبی ارائه دادند. سپس به صورت عملی یک سری از دستورهای مربوطه را به نمایش گذاشتند.

در بخش دوم جلسه هادی ادامه ی مبحث Bash script را توضیح داد. از مباحث ارائه شده میتوان به تعریف function و نحوه ی استفاده از آن ، محاسبات ریاضی و همچنین گرفتن ورودی از کاربر اشاره کرد. همانند جلسه ی قبل بعضی از اعضا نیز به صورت عملی دستورها گفته شده را پیاده سازی نیز میکردند.