جلسه ۷۴

در جلسه هفتاد و چهارم که در انجمن صنفی رایانه شیراز بزگزار شد، آقایان فیروزی و

جفره در مورد طراحی GUI با استفاده از qt و gtk صحبت کردند.