جلسه ۶۰

دوره لینوکس مقدماتی

جلسه شصتم لاگ کمی با تأخیر شروع شد. در این جلسه آقای مهندس خزاعی به ادامه مباحث دوره لینوکس از پایه پرداختند. مباحث مطرح شده در جلسه شصتم به انواع جست‌و‌جو فایل ها و همچنین permission های مختلف اختصاص داشت.دستورهایی مانند ‍touch، find، locate، chmod، alias و… را توضیح دادند.

پس از آن آقای مهندس یداللهی کمی در مورد برنامه‌های آینده لاگ صحبت کردند.