جلسه ۶

جلسه ششم لاگ با بحث و گفتگو درباره برگزاری همایش آغاز شد و همچنین با دعوت از

لاگ برای شرکت در همایش نرم آزاد تکمیل شد.

در ادامه وحید پیرو آموزش دستورات ترمینال به بحث عملگرها در ترمینال پرداخت و با انجام دستورات به صورت عملی این مبحث را تمام کرد

رفع سوالات اعضا در بخش پایانی لاگ انجام شد.
730110846_72710 730111590_74329 730110796_73261