نشست ۵۶

بحث آزاد

نشست ۵۶ شیرازلاگ بحث آزاد بود و طی آن تصمیم گرفته شد که یک ریپوزیتوری برای شیرازلاگ تشکیل داده شود و توسط مهندس خزاعی و مهندس جفره و دیگر افراد حاضر در نشست کمی در مورد مسائل فنی مربوط به آن بحث و گفت و گو شد.