جلسه ۵۱

در این جلسه آقای جفره درباره ی موارد مختلف از جمله، BSD مباحثی را مطرح کردند.