نشست ۵۱

BSD

در این نشست آقای جفره درباره ی موارد مختلف از جمله، BSD مباحثی را مطرح کردند.