جلسه ۴۶

در جلسه ۴۶ام لاگ شیراز ابتدا اعضا به بحث درباره برنامه نویسی موازی و verilogو

VHDL پرداختند. سپس جناب آقای رحیم فیروزی در مورد زبان برنامه نویسی embbeded Lua صحبت نمودند که ابتدا تاریخچه و اصول پایه این زبان برنامه نویسی بررسی شد. در ادامه موضوع زبان های برنامه نویسی embbeded و ویژگی های این زبان برنامه نویسی بیان گردید. همچنین نحوه اجرای یک برنامه lua در زبان برنامه نویسی c و function زبان c درlua مورد بحث قرار گرفت. در پایان نیز مواردی که بیان شده بود به صورت عملی اجرا و تست شدند.

فایل ارایه: luaEm

20160110_180801 20160110_180713