جلسه ۴۳

در این جلسه اعضا به رفع اشکال پیرامون نضب گنو لینوکس در انواع لپ تاپ ها

پرداختند. سپس موضوعاتی در رابطه با lpi مطرح شد.

1 2