نشست ۲۲۶

عنوان ارائه: مهندسی معکوس APIهای خصوصی
ارائه دهنده: حسین باصری

Private API Reverse Engineering

ارسال کننده: گودرز جعفری