نشست ۲۲۵

عنوان ارائه: هاگینگ‌فیس و مدل‌های زبانی بزرگ آزاد
ارائه دهنده: عرفان صفری

HuggingFace & Open LLMs

ارسال کننده: گودرز جعفری