نشست ۲۲۱

عنوان ارائه: مشارکت در پروژه‌های آزاد
ارائه دهنده: گودرز جعفری

Contributing to Free software

ارسال کننده: گودرز جعفری