نشست ۲۲۰

عنوان ارائه: Xenomai رایانش بی‌درنگ
ارائه دهنده: امین خزاعی

Xenomai Real time Linux

ارسال کننده: گودرز جعفری