نشست ۲۱۸

عنوان ارائه: مقدمه‌ای بر FPGA
ارائه دهنده: وحید شتابی

Introduction to FPGA

ارسال کننده: گودرز جعفری