نشست ۲۱۷

عنوان ارائه: مقدمه‌ای بر Jupyter Notebook
ارائه دهنده: مریم بهزادی

Jupyter Notebook

ارسال کننده: گودرز جعفری