نشست ۲۱۶

عنوان ارائه: حملات شنود در شبکه
ارائه دهنده: حسین نوح‌پیشه

Network Sniffing Attacks

ارسال کننده: گودرز جعفری