نشست ۲۱۵

عنوان ارائه: همه چیز با کد
ارائه دهنده: امیرحسین جفره

Everything as Code

ارسال کننده: گودرز جعفری