نشست ۲۱۳

عنوان ارائه: Embedded Linux
ارائه دهنده: عبدالرحمن امانی

Embedded  Linux

  • Embedded Linux ( دید کلی)
  • Android OS architecture
  • Mobile Device Forensics (دید کلی)
ارسال کننده: گودرز جعفری