نشست ۲۰۸

عنوان ارائه: پروتکل TLS و ابزارهای رمزگشایی در Wireshark
ارائه دهنده: حسین نوح‌پیشه

پروتکل TLS و ابزارهای رمزگشایی در Wireshark

ارسال کننده: گودرز جعفری