نشست ۲۰۱

عنوان ارائه: همه چیز درباره توزیع جنتو
ارائه دهنده: امین خزاعی

همه چیز درباره توزیع جنتو

ارسال کننده: بهزادی