نشست ۲۰۰

عنوان ارائه: معرفی زبان گو (an introduction to GO)
ارائه دهنده: کیانوش عشایری‌زاده

معرفی زبان گو (an introduction to GO)

ارسال کننده: بهزادی