جلسه ۲۰

برنامه ی جلسه ی بیستم لاگ شیراز که در تاریخ ۱ تیر ۹۴ برگزار شد به قرار زیر

است:

1. ارائه ی آقای رحیم فیروزی با موضوع شبکه ی صنعتی

2. آشنایی با اعضای جدید و یک مهمان اصفهان‌لاگی

3. زیرگروه کردن اعضای لاگ به خواست خودشان و قرار گرفتن در دسته های تخصصی‌تر (شبکه، سیستم توکار، گرافیک و برنامه نویسی)

photo_2015-06-22_22-51-15

[![photo_2015-06-22_22-51-02](img/7cd8c3ae- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289237.6671422.jpg)](img/7cd8c3ae- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289237.6671422.jpg)

photo_2015-06-22_22-51-06