نشست ۱۹۹

عنوان ارائه: لینوکس و برنامه نویسی دسکتاپ
توضیحات ارائه: لینوکس و برنامه نویسی دسکتاپ

لینوکس و برنامه نویسی دسکتاپ

ارسال کننده: بهزادی