نشست ۱۹۷

عنوان ارائه: خوشگل‌سازی دسکتاپ گنوم
توضیحات ارائه: خوشگل‌سازی دسکتاپ گنوم

تمامی نکات برای شخصی‌سازی دسکتاپ گنوم

ارسال کننده: بهزادی