نشست ۱۹۲

استفاده از نرم‌افزارهای آزاد در شرکت‌های تجاری

نشست ۱۹۲ شیرازلاگ استفاده از نرم‌افزارهای آزاد در شرکت‌های تجاری توسط امیرحسین جفره