نشست ۱۹۱

کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت و درمان

نشست ۱۹۱ شیرازلاگ کاربرد هوش مصنوعی در حوزه پزشکی توسط مریم بهزادی