نشست ۱۸۶

سی پلاس پلاس مدرن

نشست ۱۸۶ شیرازلاگ - Modern C++ توسط حمیدرضا ارزاقی

سخنران این نشست حمیدرضا ارزاقی آخرین تغییرات و پیشرفتهای زبان برنامه نویسی ++C را معرفی کرد و دلیل استفاده از آنها را توضیح داد. عنوان برخی از گفته های مهندس ارزاقی در ادامه دیده می شود:

  • کلمات کلیدی ‍auto , constexpr , decltype , noexcept
  • کلاس shared_ptr
  • روش یکسان مقداردهی اولیه به متغیرها یا Uniform initialization
  • تمایز میان انواع عبارات محاسباتی به شکل lvalue, xvalue, gvalue, prvalue و rvalue reference