نشست ۱۶۴

میزگرد با موضوع رزولوشن شیرازلاگ و اعضا در سال جدید

نشست ۱۶۴ - میزگرد با موضوع رزولوشن شیرازلاگ و اعضا در سال ۹۸ شیرازلاگ