جلسه ۱۵۷

poster157

صد و پنجاه هفتمین جلسه شیراز لاگ باموضوع تور در خانه فرهنگ دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد .در این نشست مهندس مولایی به توضیح نحوه نصب وراه انذازی torکاربرد هاو وسرویس های مخفی درtor پرداخت.