نشست ۱۵۰

زبان توصیفی QML

نشست ۱۵۰ شیرازلاگ - زبان توصیفی QML