نشست ۱۴۹

میزگرد با موضوع نرم‌افزار آزاد و بازار کار آن در ایران

نشست ۱۴۹ شیرازلاگ - میزگرد با موضوع نرم افزار آزاد و بازار کار آن در ایران