نشست ۱۳۷

تکنولوژی‌های مربوط به DevOps

نشست ۱۳۷ شیرازلاگ - تکنولوژی‌های مربوط به DevOps