جلسه ۱۲

ادامه ی برنامه ریزی های همایش ششم اردیبهشت انجام شد همچنین کارت های شناسایی

بین مجریان همایش توزیع گشت.

photo_2015-04-23_20-58-57

photo_2015-04-23_20-59-22