جلسه ۱۲

ادامه ی برنامه ریزی های همایش ششم اردیبهشت انجام شد همچنین کارت های شناسایی

بین مجریان همایش توزیع گشت.

[![photo_2015-04-23_20-58-57](img/71cbfeae- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289219.128536.jpg)](img/71cbfeae- fdbb-11e6-86dd-a088b4d860141488289219.128536.jpg)

photo_2015-04-23_20-59-22