نشست ۱۱۶

گنو/لینوکس برای توسعه دهندگان

نشست ۱۱۶ شیرازلاگ - گنو/لینوکس برای توسعه دهندگان

نشست صد و شانزدهم شیرازلاگ با ارائه امین خزاعی در دانشگاه زند برگزار شد. آقای خزاعی در این ارائه به بررسی ابزارهای مورد نیاز در گنو لینوکس برای توسعه دهندگان پرداختند.

دلایل استفاده از گنو لینوکس برای توسعه دهندگان، توزیع های برگزیده و معرفی ابزارهای توسعه در این سیستم عامل و نیز پایگاه داده ها از محورهای مهم این ارائه بود.

IMGsession116