جلسه ی ۱۰

جلسه دهم، اولین جلسه ی شیرازلاگ در سال ۹۴ بود که با حضور اکثریت اعضا و یک عضو

جدید برگزار شد. در این جلسه پیرامون موضوعات و فعالیت های هر فرد برای همایش اول اردیبهشت صحبت شد و همچنین مسئولیت ها و وظایف هر فرد مرور شد.در انتهای جلسه نیز اعضای به بیان مشکلات خود و یافتن راه حل به کمک دیگر اعضا پرداختند.