poster148

صد و چهل و هشتمین نشست شیرازلاگ با همکاری انجمن IEEE دانشگاه شیراز در ساختمان فنی مهندسی یک برگزار شد. در این نشست با محوریت پردازش زبان طبیعی، آقای مهاجر سرفصل های زیر را مورد بحث قرار دادند. همچنین مثال های عملی با استفاده از پایتون نیز اجرا گردید.

سرفصل های ارائه شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.