poster146

صد و چهل و ششمین نشست شیرازلاگ با ارائه سید رحیم فیروزی در دانشگاه شیراز با محوریت پروژه های پیشنهادی fsf و گنو، برگزار شد.

آقای فیروزی در این نشست، مباحث زیر را مطرح کردند:

در ادامه این جلسه، انتخابات راهبران شیرازلاگ نیز انجام شد که پس از رای گیری و شمارش آرا، افراد زیر به عنوان راهبران جدید انتخاب شدند:

آقای امین خزاعی

خانم مریم بهزادی

آقای محمد مهدی مهاجر

آقای محمود توافقی

آقای گودرز جعفری

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دانلود کنید.