poster125

صد و بیست و پنجمین نشست گروه کاربران لینوکس شیراز، با ارائه محمد مهدی مهاجر در دانشگاه زند برگزار شد. سرفصل هایی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفتند در ادامه بیان شده است.

فایل های این ارائه را می توانید از اینجا یا اینجا دریافت کنید.