کارگاه گنو/لینوکس و پایتون

کارگاه تخصصی گنو/لینوکس و پایتون با همکاری شیرازلاگ و انجمن علمی ریاضی و کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

joomla

فایل های مربوط به این کارگاه را می توانید از اینجا یا به صورت جداگانه فایل ارائه گنو/لینوکس و فایل ارائه پایتون دانلود کنید.