کارگاه گنو/لینوکس و پایتون

joomla

فایل های مربوط به این کارگاه را می توانید از اینجا یا به صورت جداگانه فایل ارائه گنو/لینوکس و فایل ارائه پایتون دانلود کنید.